Opłaty za szkołę


Rok szkolny 2018/2019

Opłata roczna za naukę dziecka w PSSP wynosi 750 euro. Kwota ta dzielona jest na 10 miesięcznych rat po 75 euro, które należy wpłacać z góry na konto PSSP do 5 dnia każdego miesiąca.

Wysokość opłaty miesięcznej nie zależy od liczby zajęć w danym miesiącu, np. czterech we wrześniu, czterech w październiku, dwóch w lutym, czy pięciu w marcu.
W roku szkolnym 2018/2019 opłata roczna obejmuje 34 tygodnie pracujące.

 

I. Płatności:
1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 70 euro. 

 

2. Czesne miesięczne (płatne do 5 dnia każdego miesiąca):
a) 75 euro za 1 dziecko,
c) 128 euro za 2 dzieci ( 64 euro za dziecko w przypadku rodzeństwa);
d) 160 euro za 3 dzieci (53,33 euro za dziecko w przypadku rodzeństwa).

 

3. Czesne nie jest zwracane, jeśli dziecko nie jest obecne na zajęciach.

 

4. Jeśli szkoła nie może przeprowadzić zajęć w terminie ustalonym w kalendarzu szkolnym jako datę pracy szkoły, szkoła ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy termin na odrobienie zajęć. Gdyby to nie było możliwe, szkoła pomniejszy miesięczną opłatę o odpowiednią kwotę.

 

5. Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe z podaniem w tytule wpłaty (przelewu):

a) imienia i nazwiska ucznia oraz
b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

II. Rezygnacja ze szkoły

Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Opłata wpisowa w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 

Dane do wpłaty (przelewu):


Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: Easy Bank
IBAN: AT451420020010979723
BIC: EASYATW1

 

III. Odliczenia od podatku
Nauka w PSSP traktowana jest jako forma zorganizowanej opieki nad dzieckiem (RZ884H LstR) sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stanowi zatem podstawę do odliczenia od podatku kwot stanowiących czesne za szkołę.
Dokumentem wymaganym do odliczenia kwoty od podatku jest potwierdzenie wpłat wystawiane imiennie przez PSSP na prośbę rodzica.