RODO


Klauzula informacyjna
PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY POLSKIEJ W AUSTRII

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Österreich), Galvanigasse 1-3, 1210 Wien, e-mail: szkola@uczymypolskiego.at.

2. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb PSSP w Austrii i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

3. Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do PSSP w Austrii. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania kwestionariusza zgłoszeniowego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.

4. Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi.

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*.

6. Za dodatkową zgodą, dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez PSSP w Austrii?

a) dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, itp.,
b) dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej, itp,
c) informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez PSSP w Austrii,
d) informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
e) informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
f) informacje o wynikach ucznia w konkursach, wydarzeniach szkolnych, itp.,

g) wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – za zgodą wyrażoną przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

Komu PSSP w Austrii przekazuje dane osobowe?
PSSP w Austrii przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: 

a) Ministerstwo Edukacji Narodowej – poprzez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

b) Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez placówki dyplomatyczne w Austrii, wydające legitymacje uczniowskie,

c) organ prowadzący Szkołę –  Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich),

d) firma ubezpieczeniowa na podstawie wniosku zgłoszenia szkody,

e) inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Jak długo PSSP w Austrii  przechowuje dane?
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich) oraz PSSP w Austrii przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[3] dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Jakie są Twoje prawa?
Masz prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
3) poprawienia lub sprostowania danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO[4]),
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
8) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: rusowicziwona@gmail.com lub szkola@uczymypolskiego.at