Opłaty za szkołę


Rok szkolny 2023/2024

Opłata roczna za naukę dziecka w PSSP wynosi 950 euro. Kwota ta dzielona jest na 10 miesięcznych rat po 95 euro, które należy wpłacać z góry na konto PSSP do 5 dnia każdego miesiąca.

Wysokość opłaty miesięcznej nie zależy od liczby zajęć w danym miesiącu, np. trzech we wrześniu, czterech w październiku, dwóch w lutym, czy pięciu w marcu.
W roku szkolnym 2023/2024 opłata roczna obejmuje 33 tygodnie pracujące oraz uroczystość zakończenia roku szkolnego.

 

I. Płatności:
1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 95 euro. 

 

2. Czesne miesięczne (płatne do 5 dnia każdego miesiąca):
a) 95 euro za 1 dziecko,
c) 170 euro za 2 dzieci ( 85 euro za dziecko w przypadku rodzeństwa);
d) 225 euro za 3 dzieci (75 euro za dziecko w przypadku rodzeństwa).

 

3. Czesne nie jest zwracane, jeśli dziecko nie jest obecne na zajęciach.

 

4. Jeśli szkoła nie może przeprowadzić zajęć w terminie ustalonym w kalendarzu szkolnym jako datę pracy szkoły, szkoła ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy termin na odrobienie zajęć. Gdyby to nie było możliwe, szkoła pomniejszy miesięczną opłatę o odpowiednią kwotę.

 

5. Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe z podaniem w tytule wpłaty (przelewu):

a) imienia i nazwiska ucznia oraz
b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

6) Roczna składka na cele klasowe

Szkoła pobiera na początku roku szkolnego roczną składkę na cele klasowe w wys. 10 euro od ucznia. Prosimy Rodziców o dodanie 10 euro do wpłaty za miesięczne czesne za wrzesień bądź październik.

 

II. Rezygnacja ze szkoły

Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Opłata wpisowa w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 

Dane do wpłaty (przelewu):


Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Österreich

Bank: Easy Bank
IBAN: AT451420020010979723
BIC: EASYATW1